Handelingsplan
 
Wat is een handelingsplan?


Als een reguliere school instemt met plaatsing, dan maakt de school vervolgens een handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de speciale school die de begeleiding gaat verzorgen. In het plan staat wat men wil bereiken in het onderwijs aan de leerling en op welke manier. Als de ouders hiermee akkoord gaan, komt de rugzak beschikbaar voor de school en kan het plan worden uitgevoerd. Met de middelen uit de rugzak kan de school het kind extra aandacht en ondersteuning bieden. Bovendien koopt de school met deze middelen ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs in. Trouwens, ook als het kind naar een speciale school gaat moet er een handelingsplan worden opgesteld en kunnen ouders meebeslissen over het onderwijsaanbod voor hun kind.
Wat is de rugzak?


De rugzak, officieel heet het leerling-gebonden financiering, is bedoeld om ouders meer keuzevrijheid te geven tussen regulier en speciaal onderwijs voor hun kind. De extra middelen die voor een kind met een handicap of stoornis nodig zijn om onderwijs te volgen, gaan als het ware in een rugzakje mee als het naar een reguliere school gaat. Overigens krijgen ouders die middelen niet zelf in handen. Die zijn bestemd voor de school. Een deel is bestemd voor de begeleiding door een speciale school. Een ander deel is bedoeld voor bijvoorbeeld remedial teaching voor schrijven, lezen of rekenen.
En tenslotte krijgt de school ook extra geld voor het aanschaffen van extra leermiddelen, zoals een speciale reken- of leesmethode, een speciale pen of een aangepast bureau.

Het kan zijn dat uw kind ook een persoonsgebonden budget krijgt. Dit is niet bedoeld voor onderwijsvoorzieningen, maar voor (para-)medische begeleiding van uw kind. Heeft uw kind veel hulp nodig, dan kunnen in sommige gevallen de zorg en begeleiding van uw kind op school ook uit het persoonsgebonden budget worden betaald.

Wat moet er in het handelingsplan staan?

Het plan bevat in ieder geval: