Gedragsstoornissen
 
Probleemgedrag:
Voorlopig beschouwen we probleemgedrag als een relatief concept dat aan de orde is als de op dat moment in die omgeving heersende normen en geldende regels worden overschreden. De ernst van probleemgedrag wordt verder bepaald aan de hand van de frequentie, de duur en de omvang, alsmede door de mate waarin de betrokkene zichzelf en/of zijn omgeving psychische schade berokkent.
Gedragsstoornis:
 
AGRESSIE
Er zijn 2 hoofdvormen van agressie
Wat betekenen deze woorden?
voorbeelden: Agressie gericht op mensen en dieren zoals:
moord, overvallen, dwingen tot seksueel contact, vandalisme, uitschelden, vernederen, brandstichten, stelen, woede uitbarsting, pesten en anti-sociaal gedrag.
Overige vormen die ook vallen onder agressief gedrag zijn: orde verstoren in de klas en keihard liegen.
Dit betekent dat de agressie gericht is op zichzelf.
Voorbeelden:
Auto mutulatie (zelfverwonding), nagelbijten, bonken m.a.w. alles wat te maken heeft met zelfbeschadiging.