Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Beelddenken

Bron: Beeld en Brein, Anneke Bezem en Marion van de Coolwijk

Beelddenken is een vorm van denken in beelden. Beelddenken wordt wel geplaatst tegenover taaldenken of woorddenken; een vorm van denken in taal. Beelddenken wordt ook wel geplaatst tegenover begripsdenken en abstractie. Andere, meer wetenschappelijke, benamingen zijn: divergerend denken, visueel ingesteld zijn, analoog denken, denken, dat nieuwe informatie in beeld wordt opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt in de rechter hersenhelft. Meestal zijn beelddenkers empirisch ingesteld'.

Begripsdenkers (woordelijk beredenerende denkers) maken meer gebruik van het bewust denken (bewuste gedachtegangen), en beelddenkers maken meer gebruik van het onmiddellijk kunnen begrijpen, dus denken via het onbewuste. Het onbewuste verwerkt, en maakt (voor)bewust, met veel grotere snelheid dan het bewuste denken. Veelal is er bij beelddenken ook sprake van een fotografisch geheugen. Zo kunnen vanuit het niets 'antwoorden' (conclusies) opkomen op vragen waar al eerder over nagedacht is.

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Beeldenken is een non-verbale manier van denken. Het is een denken in gelijkenissen of overeenkomsten. Denken in gelijkenissen kenmerkt creativiteit. Beelddenken is een associatief denken. Beelddenken is een visueel-ruimtelijk denken. Op alle binnenkomende informatie past de beelddenker het ordeningsprincipe van de gijktijdigheid toe (ziet snel en in een oogopslag) Gestaltgevoeligheid speelt een rol) Situaties worden in hun geheel overzien.  Zo'n totaalbeeld is te vergelijken met een foto.

Bron: in het rijk der beelden ben ik koning, van Magda Jacobs en Tineke la Bruy�re.

Beelddenken staat tegenover denken in woorden en begrippen. De vraag is nu: wat betekent nu beelden en denken bij Beelddenken?

Beelden ontstaan op ons netvlies. Het kan nieuw zijn of iets dat we al eerder hebben gezien. We hebben beelden opgeslagen in ons geheugen en herinneren we ons die. Zich een beeld vormen is veel meer dan een foto. Het is een actief bezig zijn met herkennen. Er zijn meerdere zintuigen bij betrokken: ogen, oren, reuk en tast. De kwaliteit van beelden wordt sterk bepaald door emoties en gevoel. Het denken verloopt van concreet naar abstract (Fase van Piaget) Abstractie is het loslaten van steeds meer concrete kenmerken. Het blijkt dat het kunnen of durven loslaten van de concrete werkelijkheid bij beelddenkers niet gemakkelijk is. Het kunnen komen tot abstractie is een centraal thema bij de kinderlijke ontwikkeling. Het zal een van de cruciale knelpunten voor beelddenkers blijken te zijn. In de literatuur over Beelddenken blijkt dat er mensen zijn, die meer dan gemiddeld gebruik maken van beelden bij het denken. Ze doen dit structureel, waarmee wordt aangegeven, dat ze van nature geneigd zijn de beeldkwaliteiten bij zichzelf te optimaliseren i.p.v. ze te reduceren t.b.v. taal. Dit heeft wellicht gevolgen voor het beheersingsniveau van kennis en vaardigheden in het onderwijs.

Bron: R. de Groot en C.J. Paagman, denkbeelden over beelddenken.

Beelddenken is een zintuigelijke ervaren en geeft veel informatie over wat de persoon bezig houdt. Beelddenken gaat over een andere wijze van denken, dan het logisch rationele denken. En gaat zeker niet over beelden alleen. Het gaat ook over ruiken, voelen, horen, proeven, invallen, zorgen voor een soort weten. Het gaat om een andere hersenactiviteit dan reproduceerbare, logisch bewijsbare en vertelbare kennis. Het gaat meer om zintuigelijk aanvoelen.

Het woord -verzinnen- zou geschikter zijn en duiden op het gebruik van alle zintuigen, die zich uitdrukken in droom- en beelddenk ervaringen. Er is sprake van innerlijke bewogenheid. De beelddenker denkt in een tijdloze en oneindige ruimte. Hij kan inzien, doorzien en zelfs verzien.

Beeldenken. Men zou kunnen zeggen dat de kern van beeldenken het vermogen is om waar te nemen vanuit een overzicht, waarbij het oog de belangrijkste zintuig is. Beeldenken ervaart elke waarneming als een totaal beleving. D.w.z. dat het beeld onlosmakelijk is verbonden met  kleur, geur, smaak, emotie en tastzin. Beelddenken laat toe je beelden voor te stellen, zonder dat ze fysiek aanwezig zijn. Beeldenken kan waarnemingen of voorstellingen wijzigen, zonder dat deze fysiek gerealiseerd moeten worden. Beeldenken laat toe als die voorstellingen in beelden uit te drukken. Beelddenken is creatief en geschiedt zonder veel woorden. Beeldenken is een associatief denken. Beeldenken is een visueel-ruimtelijk denken.

Bron: G. Bromberger, de kracht van het beeldenken.

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017