WISC-III NL: Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised

De WISC-III NL (Wechsler Intelligence Scale for Children) bestaat uit twaalf onderdelen: zes verbale of mondelinge en zes performale of praktische subtests, die hieronder beschreven worden.

* Informatie: vragen die een beroep doen op de algemene kennis.
* Overeenkomsten: gevraagd wordt de overeenkomst tussen steeds twee zaken te noemen.
* Rekenopgaven :mondeling aangeboden rekenvraagstukjes uit het hoofd oplossen.
* Woordenschat: de betekenis van allerlei woorden mondeling weergeven.
* Begrijpen: vragen over allerlei sociale- en maatschappelijke situaties.
* Cijferreeksen: rijtjes cijfers nazeggen, eerst vooruit, dan achterstevoren.
* Onvolledige tekeningen: ontbrekende details op plaatjes ontdekken.
* Plaatjes ordenen: plaatjes in de goede volgorde leggen, zodat het verhaaltje klopt.
* Blokpatronen: mozaïekpatronen naleggen door middel van blokken
* Figuur leggen: legpuzzels maken
* Substitutie: de ene schriftelijke code in de andere omzetten, naar een voorbeeld
* Doolhoven: met een potlood in doolhoven, de weg naar de uitgang aangeven.

Met behulp van de standaardscores per subtest wordt een "intelligentieprofiel' samengesteld dat in een grafiek uitgezet kan worden. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. De gemiddelde standaardscore per subtest is 10 met een 'normale' spreiding van 3 punten daarboven en daaronder. Bij de scores tussen 7 en 13 spreken we dus van een gemiddelde, normale score ten opzichte van de eigen leeftijdsgroep. 13 en hoger is bovengemiddeld en 7 en lager is beneden gemiddeld
Er worden verschillende IQ's berekend: een totaal IQ (TIQ) een totaal verbaal IQ (TVIQ) en een totaal-performaal IQ (TPIQ) Een IQ van 100 is gemiddeld, met een speling van 15 punten daarboven en daaronder. Een IQ>115 beschouwt men als bovengemiddeld, bij een IQ < 85 spreken we van benedengemiddeld. Bij een IQ>130 wordt iemand hoogintelligent of hoogbegaafd genoemd (al naargelang de filosofie achter de begripsdefiniëring)

 De vernieuwde WISC-III NL  is beoordeeld door de COTAN!
Gegeven de beoordelingscriteria van de COTAN is de WISC-III NL, op één punt na, voldoende tot goed bevonden:

 I. Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: goed
IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed
III. Normen: voldoende
IV. Betrouwbaarheid: voldoende
Va. Begripsvaliditeit: voldoende
Vb. Criteriumvaliditeit: onvoldoende

NB. Er is een start gemaakt met onderzoek voor de criteriumvaliditeit, maar vooralsnog zijn hiervoor nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn zullen wij deze bekend maken via onze website.