TherapieŽn

Cognitieve Gedragstherapie
Deze therapie richt zich op het veranderen van je gedrag door het veranderen van je gedachtepatronen. Mensen ontwikkelen in de loop van hun leven allerlei gedachten, ideeŽn, meningen, opvattingen over zichzelf en de wereld, die niet altijd realistisch zijn. Sommige van die gedachten kunnen leiden tot verstoord eetgedrag. Door je gedachtepatronen te analyseren ga je beter begrijpen waarom je je op een bepaalde manier gedraagt. Er worden vragen gesteld als Ďhelpt deze gedachte je?í en Ďklopt het wat je denkt?í. Op deze manier ontdek je dat sommige gedachten helemaal niet overeenkomen met de werkelijkheid. Tijdens deze therapie worden onrealistische gedachten veranderd in gedachten die wel kloppen, waardoor je gevoel van eigenwaarde groeit en je eetgedrag zal verbeteren.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
Deze therapie richt zich op het verwerken van nare ervaringen. Mensen met een eetstoornis hebben vaak vervelende dingen meegemaakt die van invloed zijn op de behandeling. Door nare ervaringen te herbeleven kom je toe aan de verwerking, waardoor de behandeling meer kans van slagen heeft. Het herbeleven gebeurt door de ervaring na te vertellen aan de behandelaar, alsof het een scŤne uit een film is. Daarbij komen ook de bijbehorende gedachten en gevoelens aan bod. Je wordt gevraagd het meest nare moment in gedachten te nemen en na te vertellen. De behandelaar zal de aandacht vervolgens op iets anders richten waardoor de je gebeurtenis geleidelijk kunt verwerken.

Farmacologische behandeling
Dit is een behandeling met medicijnen. Medicijnen kunnen je helpen om je gewicht te herstellen. Medicijnen kunnen ook helpen bij andere psychische problemen als depressie of een angststoornis als je die naast de eetstoornis hebt. In sommige gevallen krijg je medicijnen om te voorkomen dat de problemen terugkeren. Medicijnen worden altijd gegeven in combinatie met een andere therapie.

Interpersoonlijke psychotherapie
Deze therapie richt zich op het verbeteren van je gedrag in de omgang met anderen (sociaal functioneren), waardoor je zelfgevoel sterker wordt. Positieve ervaringen met andere mensen geven je een goed gevoel en een betere zelfwaardering. Een positiever zelfbeeld leidt tot vermindering van de symptomen die bij een eetstoornis horen. Als je sociale gedrag verbetert, word je actiever en blijft er minder ruimte over voor piekeren over gewicht en eten. Ook is er minder tijd voor het hebben van eetbuien.

Meergezinsbehandeling
Aan deze groepsbehandeling met meerdere gezinnen doet je familie mee. In de groep komen onderwerpen aan de orde die in veel gezinnen voorkomen en herkenning oproepen. De deelnemers steunen elkaar en wisselen ervaringen uit. Je ouders leren hun verantwoordelijkheid (weer) nemen en krijgen vaardigheden aangereikt om de verantwoordelijkheid te houden.

Motiverende interventies
Deze therapie richt zich op het stimuleren van je motivatie als je het moeilijk vindt om je gedrag te veranderen of mee te werken aan de behandeling. Als je niet gemotiveerd bent zal de behandeling ook werken. Ook als je wel gemotiveerd bent is het soms moeilijk de veranderingen die door een behandeling worden aangereikt te accepteren. Er is steun en aanmoediging nodig om je gemotiveerd te maken en te houden. De behandelaar past de therapie aan op de mate waarin je gemotiveerd bent.

Non verbale therapie
Non verbaal betekent letterlijk zonder woorden. Bij deze therapievorm vertaal je je gevoelens bijvoorbeeld in een schilderij, een muziekstuk of een beeld. Gevoelens laten zich vaak uitdrukken in symbolen of metaforen. Je kijkt of luistert samen met de behandelaar naar je werkstuk en probeert de symboliek uit te leggen. Hierdoor ontstaan onverwachte inzichten in je eigen gedrag. Creatieve therapie wordt meestal in een groep gegeven, waardoor je ervaringen met anderen kunt uitwisselen.

Psychodynamische therapie of psychoanalytische therapie
Deze therapie gaat in op de achterliggende oorzaak van de eetstoornis. Het is een gesprektherapie waarbij je met de behandelaar praat over wat er spontaan in je hoofd opkomt. Door die verhalen te analyseren ontstaat inzicht in de mogelijke oorzaken van de eetstoornis. Deze inzichten leiden tot verbetering.

Psycho-educatie
Psycho-educatie is voorlichting over de verschijnselen die horen bij eetstoornissen, de lichamelijke en geestelijke gevolgen, de behandelmogelijkheden, het belang van het voortzetten van een behandeling en de risicoīs op herhaling van de problemen.
Voorlichting is een wezenlijk onderdeel van elke behandeling en kan groepsgewijs of individueel gegeven worden. Ook je familieleden komen in aanmerking voor psycho-educatie.

Psychomotorische therapie
Deze therapie richt de aandacht op de manier waarop je je lichaam beleeft. Mensen met een eetstoornis hebben vaak een verkeerd beeld van hun lichaam en moeite met het uiten van emoties. Psychomotorische therapie probeert je lichaamsbeleving te veranderen door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, bewegen op muziek en door gebruik te maken van video-opnames of spiegels.

Sociale vaardigheidstraining (assertiviteitstraining)
Tijdens sociale vaardigheidstrainingen leer je hoe je op een prettige manier met anderen kunt omgaan. Je doet positieve ervaringen op in de contacten met andere mensen, in een veilige sfeer. Er mogen fouten gemaakt worden. Je krijgt hierdoor meer controle over sociale situaties en kunt jezelf beter staande houden in de omgang met anderen.

Systeemtherapie (gezinstherapie)
Deze therapie is gericht op het doorgronden en veranderen van vaste gedragspatronen in je thuissituatie. Ouders en kinderen beÔnvloeden elkaar. Het gezin is niet de oorzaak van de eetstoornis maar sommige gezinspatronen kunnen de eetstoornis wel in stand houden. Met systeemtherapie wordt geprobeerd de vaste patronen zichtbaar te maken en te werken aan het veranderen ervan.

Terugvalpreventie
Bij eetstoornissen is de kans groot dat het na de behandeling opnieuw een periode minder goed met je gaat. Door terugvalpreventie word je je bewust van je kwetsbaarheden en de risicosituaties. Daarbij wordt voorlichting gegeven over mogelijke aanleidingen van terugval. Op die manier kun je de signalen die wijzen op terugval op tijd ontdekken en maatregelen nemen om je te herstellen.

Voedingsmanagement of dieet management
Voedingsmanagement richt zich op het stoppen met lijnen en het normaliseren van je eetgedrag. Je krijgt voorlichting over normale gezonde voedingpatronen en de gevolgen van een eetstoornis voor je lichaam. Je houdt een eetdagboek bij waarin je opschrijft wat je wanneer at en wat je erbij voelde of dacht. Je eetgedrag kan daarmee bekeken en aangepast worden.

Bron: http://www.eetstoornis.info/cms/cms_ken2.nsf/fscli.htm