(18.12.02. Met toestemming geplaatst: Ad van der Ven)

http://oase.uci.kun.nl/~aven1935/student.html

http://oase.uci.kun.nl/~aven1935/

http://oase.uci.kun.nl/~aven1935/ACT.html

Welkom bij de Aandachtsconcentratietest

Inleiding

De Aandachtsconcentratietest is primair ontwikkeld om de aandachtsconcentratie te meten. Maar de test kan ook heel goed gebruikt worden om de aandachtsconcentratie te oefenen. De test is een gecomputeriseerde test en kan vrij gedownload worden. De test verschilt in drie opzichten van de huidige aandachtsconcentratie- en intelligentietesten.

Bovendien is er vanuit gegaan, dat

De test is primair bedoeld als screeningstest voor basisscholen, als een algemene controle op het mentaal functioneren. Wanneer men de test wil laten evalueren, dan kan dat alleen schoolsgewijs. Men kan daartoe contact opnemen met het CBO te Nijmegen.

Inhibitie Theorie

Inhibitie theorie is gebaseerd op de fundamentele aanname, dat gedurende het uitvoeren van een mentale taak, welke een minimum aan inspanning vereist, de persoon in feite een serie van zich elkaar afwisselende perioden van aandacht (werk) en distractie (geen werk) doorloopt. De mentale taak kan van alles zijn, zoals het luisteren naar iemand of het lezen van een tekst, maar ook het oplossen van een probleem, kortom alles, waar je je verstand bij nodig hebt. Deze zich elkaar afwisselende perioden van aandacht en distractie zijn latent en kunnen niet direct worden waargenomen. De pesroon is er zich totaal niet bewust van. Bovendien is er sprake van zoiets als inhibitie, welke ook latent is. De inhibitie bepaalt de duur van de attentie- en distractieperioden. Er wordt uitgegaan van de volgende assumpties:

Vanuit deze visie zou men de distractieperioden als perioden van herstel kunnen zien. Andere interpretaties zijn echter ook denkbaar. Verder wordt aangenomen,

De neiging om over te gaan van de ene toestand naar de andere wordt wiskundig gedefiniëeerd met het begrip 'transition rate', ook wel 'hazard rate' genoemd. Hierdoor wordt het proces van zich elkaar afwisselende perioden van aandacht en distractie opgevat als een toevalsmatig proces. Zo'n proces wordt ook wel stochastisch proces genoemd.

According to David Nichols, Senior Support Statistician - SPSS, the best definition van a hazard rate comes from David Kleinbaum's Survival Analysis: A Self-Learning Text (Springer-Verlag, 1996), p. 10: "The hazard function h(t) gives the instantaneous potential per unit time for the event to occur, given that the individual has survived up to time t." He also refers to it as a conditional failure rate.

De gegevens die in de test worden verzameld zijn reactietijden. Deze kunnen worden waargenomen en geregistreerd. Vanuit de theorie gezien is elke reactietijd in feite een som zich elkaar afwisselende perioden van aandacht en distractie, die op hun beurt niet direct waargenomen kunnen worden. Toch is het mogelijk, via statistische technieken, bepaalde eigenschappen van het proces van aandachts- en distractietijden af te leiden uit de geobserveerde reactietijden. Voorbeelden daarvan zijn de gemiddelde distractietijd, de gemiddelde attentietijd en de verhouding van de snelheid waarmee de inhibitie toeneemt tijdens werkperioden en de snelheid waarmee de inhibitie afneemt tijdens non-werkperioden: a1/a0.

De Test

De test bestaat uit drie verschillende soorten van taken: taken waarbij kleuren aangeklikt moeten worden, zoals hieronder:

taken waarbij dobbelstenen aangeklikt moeten worden, zoals hieronder:

en taken waarbij dobbelstenen met twee ogen aangeklikt moeten worden, zoals hieronder:

Als U de test gedownload heeft en gaat runnen zult U ontdekken dat er een menu is met de volgende menu-items (zie hieronder).

Klik nu eerst of het menu-item: en daarna op .

Als U de test voor het eerst doet, kunt U het beste een keuze maken uit één van de zes versies van de test, zoals in de tabel hieronder beschreven zijn.


Daarna kunt U de overige versies proberen. Maar U hoeft die natuurlijk niet te doen in de volgorde zoals die in de tabel is aangegeven. Elke volgorde is toegestaan, maar het beste kunt U eerst
of doen en daarna . en zijn namelijk wat makkelijker dan . Ook is het beter elke versie eerst te doen en daarna . De versie: is opgenomen in de test voor het geval U kleurenblind bent.

Voordat U de verschillende versies gaat doen moet U echter eerst goed oefenen. U mag zoveel oefenen als U maar wilt. Hoe meer U oefent hoe beter het is. U moet in elk geval net zolang oefenen totdat U geen fouten meer maakt. Wat fouten zijn wordt U verteld in de instructies. Oefenen kunt U op twee manieren. Het kan via de knop . In dat geval krijgt U feedback op wat U gedaan heeft. U kunt het ook doen via de knop . In dat geval krijgt U geen feedback. De knop gebruikt U ook als U een bepaalde versie echt wilt gaan doen.

Wanneer U de test voor het eerst doet en dus een nieuwe gebruiker bent, dan moet U uw personalia invullen. Denk er aan, dat U bij uw geboortedag (dd) twee cijfers invult, evenals bij uw geboortemaand (mm). Bij uw geboortejaar (jjjj) moet U vier cijfers invullen. Als U bv. geboren bent op 20 juni 1935, dan vult U eerst 20 in, dan 06 en daarna 1935. Als U anonym wilt blijven, dan mag U alles gefingeerd invullen, maar niet uw geslacht en geboortedatum.

U kunt in principe uw resutaten laten evalueren door ze op te sturen. In dat geval mag U best de versie, die U wilt laten evalueren, meerdere keren doen en die, waar U het meest mee tevreden bent, opsturen. Denk er wel aan, dat het programma zo werkt, dat alleen foutloze resultaten opgestuurd kunnen worden.

De test is primair bedoeld als screeningstest, als een algemene controle op het mentaal functioneren.

E-Mailen van de Resultaten

Als U uw gegevens wilt opsturen, dan kan dat met het menu-item . Het gaat als volgt. Eerst klikt U op menu-item . Daarna op het submenu-item . Vervolgens klikt U op de knop en daarna op de knop . U zult zien dat die de waarde aanneemt. Nu kunt U uw gegevens opsturen. Klik daartoe op de knop . Nu kunt U uw gegevens E-mailen door de witte vierkantjes twee keer aan te klikken. Als U een wit vierkantje één keer aanklikt ziet U een grijs vinkje. Als U het daarna nog een keer aanklikt, ziet U een zwart vinkje. Alleen de resutaten bij vierkantjes met zwarte vinkjes worden opgestuurd. Klik daarna op de knop . Tenslotte ziet U een informatie blok met daarop de tekst: . Klik nu op de knop .

Het is belangrijk wanneer U gaat E-mailen om de juiste adressen te hebben. Ga eerst via de knoppen en naar de knop .

Het adres bij is ons E-mail adres, namelijk: A.vanderVen35@nici.kun.nl

Aan het menu-item zult U niet veel hebben. De tekst daarvoor is nog in voorbereiding.

Als U iets meer zoudt willen weten over de theoretische achtergronden van de test moet U hier klikken. Maar het is verstandig om eerst de test te doen. Daarvoor moet U de test wel eerst downloaden.

Het Downloaden van de Test

Als U de test nu wilt downloaden klik dan hier. Als U niet precies weet hoe U moet downloaden volg dan de instructies hieronder. Maar U kunt misschien beter eerst de tekst van deze site uitprinten, zodat U de instructies kunt lezen terwijl U de downloadprocedure volgt.

  1. Nadat U geklikt heeft om te downloaden, verschijnt er een raampje waarin U een map kunt aangeven (of maken) waarin het bestand ACT.exe opgeslagen moet worden. Klik op als U de map gekozen hebt.

  2. Ga naar de opgegeven map (bv. via Windows Verkenner, Eng. Windows Explorer) en dubbelklik op ACT.exe.

  3. Nadat U dubbel geklikt heeft, verschijnt er opnieuw een raampje met de tekst: waarin U alle bestanden van ACT.exe kunt unzippen. Onthoudt de naam van de map.

  4. Klik op .

  5. Klik op .

  6. Klik op .

  7. Ga daarna naar de map (bv. via Windows Verkenner, Eng. Windows Explorer) waarin de bestanden van ACT.exe geunzipped zijn.

  8. Dubbelklik op Setup.exe .

  9. Klik telkens op , net zolang als het verschijnt.

  10. Klik op .

Om de test feitelijk te laten runnen moet U op het beginscherm van Windows 98 (of 95) op de knop klikken. Vervolgens klikt U op en daarna op . Tenslotte gaat U iets naar rechts en klikt U nog een keer op .

Hartelijk Dank voor uw Belangstelling en Veel Succes

Als U de homepage van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek wilt bekijken, klik dan hier.

U kunt E-mailen naar het volgende adres:

A.vanderVen35@nici.kun.nl