McDD
 
(Multiple-complex Developmental-Disorder)
Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS.
McDD is dus geen ernstiger vorm van PDD-NOS of minder ernstige vorm van autisme.
Het is een aparte ontwikkelingsstoonis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.
Dat informatieverwerkingsprobleem vertoont kenmerken zoals gezien worden bij autisme, maar ook kenmerken zoals die worden aangetroffen bij angststoornissen en schizofrenie.
Behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en dempen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden en vaardigheden.
Bij jongeren met McDD is de puberteit met name een spannende fase, omdat met name in die periode het gevaar voor een psychotische ontwikkeling niet ondenkbeeldig is.
In de volwassenheid blijven ze moeite houden met contacten en dikwijls ook in het denken.
Ze blijven meestal aangewezen op hulp en begeleiding.  
 
De symptonen van McDD zijn te verdelen in drie groepen:
1. Stoornissen in de regulatie van affecten [angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid in woede].
a. intense angst of gespannenheid.
b. vreesachtigheid of fobie meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen.
c. paniekaanvallen of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien/woedeaanvallen.
d. stemmingsschommelingen
e. frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties.
2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten en volwassenen.
a. sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden.
b. ontbreken van bestendige relaties met leeftijdsgenoten.
c. aanklampende haat-liefderelaties met name met volwassenen [met name de ouders].
d. diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachtes en gevoelens van anderen.
3. Stoornissen van het denken [hak op de tak springen, bizarre fantasieŽn]
a. onlogische gedachtegang of plotseling onnavolgbare gedachtesprongen [magisch denken, neologismen]  
b. verwarring tussen fantasie en werkelijkheid.
c. gemakkelijk verward raken
d. overwaardige gedachten  [grootheidsideeŽn, verhoogde achterdocht]

Behandeling M.C.D.D.

Doel: gezonde kanten van het kind stimuleren door het aanleren van doeltreffende sociale vaardigheden en opbouwen van een positief zelfbeeld. Essentieel is een goede voorlichting van kind en omgeving over de stoornis. 

De meer specifieke behandeling speelt zich bij MCDD (en PDD-NOS) tenminste af op meerdere niveaus:

De aangepaste omgeving, moet een omgeving zijn waarin vooral emotionele veiligheid en overzichtelijkheid gewaarborgd wordt. Veduidelijking en begrenzing zijn daarbij de leidende principes

Bij gedragstherapie leert het kind stap voor stap iets over de oorzaak en de gevolgen van het eigen en andermans gedrag. Toetsing van ideeŽn aan de realiteit, passend gedrag aanleren voor bepaalde situaties. In de gedragstherapie wordt gewerkt aan de hand van schema's die betrekking hebben op oorzaak en gevolgen van gedrag. Ook de gedachten over de gebeurtenis worden verwerkt.

Medicatie wordt voorgeschreven door kinder en jeugdpsychiater.