Dyslectische leerlingen begeleiden.

De begeleiding moet gericht zijn op:

Accepteren

Kortom, wat aan algemene maatregelen (duidelijkheid, structuur in de opbouw van de les) voor dyslectische leerlingen belangrijk is, komt ook aan de niet dyslectische leerling ten goede.

Als deze leerlingen geen steun ondervinden, lopen ze het risico vroegtijdig de school te verlaten zonder diploma, of op een lager schooltype terecht te komen.

Corrigeren

Het verbeteren van de basale condities in de psychische en/of fysieke functies die bij het leren van de vaardigheid betrokken zijn, bijvoorbeeld bij de moderne vreemde talen:

Bespreek bij “zware onvoldoendes” met de leerling hoe hij het aangepakt heeft, bied de mogelijkheid voor een herkansing.

Remediëren

Zwakke punten in het beheersingspatroon aanpakken door middel van taakgerichte instructie. Dit is met name de taak van de remedial teacher. Remediëren houdt meer in dan alleen het correct leren schrijven. Het moet leiden tot een keuze voor een strategie die bij de situatie past en een goede controle hierop.

Stimuleren

Stimuleren en motiveren is gericht op het verhogen van de inzet van leerlingen Docenten kunnen in klassenverband een positieve invloed uitoefenen op de motivatie.

Compenseren

Compenseren is een aanpak die zich richt op het minimaliseren van de gevolgen die de leerlingen ondervinden van hun dyslexie door het gebruik maken van de sterke punten. De rol van de remedial teacher is door middel van diagnostiek zicht krijgen op de sterke en zwakke punten. Dit in het belang van een goede behandeling en advisering aan zowel de leerling als de docenten ten behoeve van de begeleiding van de leerling in de klas.

Belangrijke telefoonnummers op band:

Dispenseren

Vrijstelling geven van het voldoen aan bepaalde eisen voor het toepassen van de vaardigheid, bijvoor­beeld:

Naarmate leerlingen ouder worden zal er eerder een oplossing gezocht moeten worden in het dispenseren en compenseren dan in het eindeloos remediëren van bijvoorbeeld de spelling

Structureren leergedrag

Dyslectische leerlingen hebben door gebrek aan automatisering vaak moeite om een overzicht te houden van wat ze aan het doen zijn, ze vertonen daardoor ongestructureerd gedrag, een inadequate werkhouding

"Soms ben ik wel een uur bezig met het maken van een lijstje wat ik nog allemaal moet doen.

Ik zet er dan ook bij hoeveel tijd ik daarvoor nodig heb, maar dat klopt nooit.”

Maatregelen om leergedrag te structureren

Maatregelen waardoor een leerling minder hinder ondervindt van zijn dyslexie.

De bovenstaande maatregelen kunnen als schoolafspraken opgenomen worden in het beleid ten aan­zien van het omgaan en begeleiden van leerlingen met dyslexie.